Cultuurverschillen tussen Nederlanders en Luxemburgers

In onderstaand overzicht geven we schematisch weer hoe op de gebieden van gezin, onderwijs en overheid er fundamentele verschillen bestaan tussen Nederland en Luxemburg. Dit schema kan de indruk wekken dat het wat te veel veralgemeniseerd en dat het in de praktijk wel mee zal vallen, maar dat blijkt helaas een illusie te zijn. Het is juist daarom dat we de nadruk willen leggen op dit punt: Luxemburg is anders dan Nederland!

De luxemburgse omgang met regels en structuren leidt tot onverschilligheid en lijdzaamheid; die moeten biddend doorbroken worden, want dit houdt ook sterk tegen om tot de Here te komen! Bidt u mee?

1 De gezinssituatie

NL Open huishouding
L Sterke scheiding tussen werk en gezin

NL Ramen open, iedereen mag binnen kijken
L Rolluiken naar beneden, niet bemoeien met de ander

NL Eten om te kunnen werken
L Werken om te kunnen eten

NL Ouders behandelen kinderen als gelijken
L Ouders leren kinderen gehoorzamen, staan boven ze

NL Vader en moeder houden zich beiden bezig met feiten en gevoelens
L Vader houdt zich bezig met feiten, moeder met gevoelens

NL Vrienden zijn bijna net zo belangrijk als gezin en familie
L Gezin en familie komen vóór de vrienden

2 De onderwijssituatie

NL Onderwijs gericht op vaardigheden
L Onderwijs gericht op kennis

NL Op school verwachten docenten initiatieven van de leerlingen
L Op school neemt de docent alle initiatieven

NL De gemiddelde leerling is de norm
L De beste leerling is de norm

NL Sympathie voor de zwakke en de verliezer
L Sympathie voor de sterke en de winnaar

NL Vriendelijke docenten worden het meest gewaardeerd
L Briljante docenten worden het meest gewaardeerd

NL Docenten mogen zeggen dat ze iets niet weten
L Docenten worden geacht de antwoorden te hebben

NL Er moeten niet meer regels zijn dan strikt nodig is
L Er bestaat een emotionele behoefte aan regels, zelfs als die onuitvoerbaar zijn

3 Regering en overheid

NL De overheid is er namens en voor de burgers
L De burger wantrouwt de overheid, maar respecteert haar

NL Min of meer professionele organisatie
L Bureaucratische organisatie

NL De ongelijkheid tussen mensen moet zo klein mogelijk gemaakt worden
L Ongelijkheid tussen de mensen wordt zowel verwacht als gewenst

NL Privileges en statussymbolen zijn ongewenst
L Privileges en statussymbolen worden zowel verwacht als toegejuicht

NL Als de regels niet kunnen worden nageleefd moeten ze veranderd worden
L Als de regels niet kunnen worden nageleefd moeten overtreders schuld belijden

NL Burgers zijn mondig tegenover de overheid
L Burgers zijn onmondig tegenover de overheid

NL Burgers staan min of meer positief tegenover de overheidsinstellingen
L Burgers staan negatief tegenover de overheidsinstellingen

NL ‘Dominee Koopman-model’: de ander (be)lerend *
L Katholiek, conservatief; zaken worden niet naar buiten gebracht

NL Binnen een raamwerk van regels moet publieke verantwoording worden afgelegd
L Publieke verantwoording is alleen maar lastig; informele achterdeurtjes zijn belangrijker

* Dit heeft uiteraard niets met Johan Koopman te maken.